Registratieovereenkomst

AANDACHTIG LEZEN AUB:

GEBRUIKERSO VEREENKOMST
December 2018 version 1.0

Niet voor het TechnoRonde Forum, maar omdat de wet- en regelgeving dit helaas noodzakelij k maakt:
Met het accepteren van Uw lidmaatscha p gaat U akkoord met - en begrijpt U - de volgende Gebruikerso vereenkomst :

Dit forum is een "special Interest" forum en als zodanig bedoeld om gasten en leden te informeren over alle aspecten met betrekking tot de Amateur Radio hobby.
Het forum is voor de (kandidaat) gelicenseer d zend- en luisteramat eurs om onderling informatie uit te wisselen.
Beheerder voert het toelatingsb eleid en beheert het forum.

Dit is versie 1 van de Gebruikerso vereenkomst en vigerend vanaf 10 december 2018.
Het TechnoRonde Forum behoud zich het recht voor om deze Gebruikerso vereenkomst ten alle tijden te wijzigen zonder voorafgaand e kennisgevin g.

U stemt ermee in, door uw gebruik van dit forum, dat u geen materiaal zult posten dat vals, lasterlijk, incorrect, beledigend, vulgair, haatdragend, intimideren d, obsceen, profaan, seksueel gericht, bedreigend, indringend is voor de privacy van een persoon, materiaal voor volwassenen of anderszins in overtreding van enige internation ale of Nederlandse wet- en regeling.
U stemt er ook mee in geen materiaal waarop copyright rust te plaatsen, tenzij u de eigenaar bent van het auteursrech telijk beschermde materiaal of als u schriftelij ke toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrech telijk beschermde materiaal.
Commerciële links of advertentie s zonder voorafgaand e toestemming van Het TechnoRonde Forum zijn niet toegestaan.
Eerlijke reviews zijn toegestaan, maar we vragen je om deze als onpartijdig als zodanig te publiceren, zodat hier geen verwarring over ontstaat.

Merk op dat het onmogelijk is voor Het TechnoRonde Forum om de geldigheid van berichten te bevestigen. Houd er rekening mee dat we de geposte berichten niet actief controleren en als zodanig niet verantwoord elijk zijn voor de inhoud die erin is opgenomen.
Het TechnoRonde Forum staan ​​niet garant voor de nauwkeurigh eid, volledighei d of bruikbaarhe id van de aangeboden informatie. De geposte berichten geven de mening van de auteur weer, en niet noodzakelij k de mening van dit forum.
Iedereen die vindt dat een geplaatst bericht aanstootgev end is, wordt aangemoedig d om onmiddellij k de Beheerder van dit forum op de hoogte te stellen.
Het TechnoRonde Forum behoudt zich het recht voor om aanstootgev ende inhoud onmiddellij k te verwijderen als zij vaststellen dat verwijderin g noodzakelij k is. Dit is een handmatig proces. Realiseer u echter dat bepaalde berichten mogelijk niet onmiddellij k kunnen verwijderen of bewerken. Dit beleid is ook van toepassing op de profielinfo rmatie van een lid van het forum.

Gepubliceer de berichten, inclusief links naar andere groepen of url's, zijn volledig voor de verantwoord elijkheid van de plaatser, in geen geval is Het TechnoRonde Forum hiervoor verantwoord elijk of aansprakeli jk. Bovendien stemt u ermee in Het TechnoRonde Forum en eventuele verwante websites van dit forum,  schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Niet terzake doende berichten en/of links, waaronder maar niet alleen politieke, religieuze berichten of afbeeldinge n, worden zonder vooraankond iging verwijderd.
U doet nadrukkelij k, ook zonder vermelding, afstand van de auteursrech ten van de door jou geplaatste berichten en afbeeldinge n. Tevens verklaar je dat er geen Auteursrech ten van derden van toepassing zijn op de door jou geplaatste 'contents, waaronder maar niet alleen berichten en afbeeldinge n.
Ook ziet U af van het eventuele recht om alle content door U geplaatst te verwijderen of te anonimisere n bij het opzeggen van het lidmaatscha p van dit forum.

U blijft zelf verantwoord elijk voor de inhoud van uw geplaatste berichten.  Het TechnoRonde Forum behoud zich ook het recht voor om uw identiteit (of enige andere gerelateerd e informatie verzameld over deze service) te onthullen in het geval van een formele klacht of gerechtelij ke actie die voortvloeit uit een situatie veroorzaakt door uw gebruik van dit forum.

U hebt de mogelijkhei d om tijdens het registreren uw gebruikersn aam te kiezen. Wij adviseren dat u de naam (Call) op de juiste manier houdt. Met dit gebruikersa ccount dat u gaat registreren, stemt u ermee in om uw wachtwoord nooit uit te geven aan een andere persoon behalve de Beheerder, voor uw bescherming en om redenen van geldigheid. U stemt er ook mee in NOOIT de account van een andere persoon NOOIT om welke reden dan ook te gebruiken. We raden U ook ten zeerste aan om een ​​complex en uniek wachtwoord voor uw account te gebruiken om account diefstal te voorkomen.

Nadat u zich hebt geregistree rd en bent ingelogd op dit Forum, kunt u een gedetaillee rd profiel invullen. Het is uw verantwoord elijkheid om correcte informatie te presenteren . Alle informatie waarvan de Beheerder van het forum vaststelt dat deze onjuist of vulgair is, wordt verwijderd, met of zonder voorafgaand e kennisgevin g. Passende sancties kunnen van toepassing zijn.

Merk ook op dat de software een cookie, een tekstbestan d met stukjes informatie (zoals uw gebruikersn aam en wachtwoord), in de cache van uw browser plaatst. Dit wordt ALLEEN gebruikt om u in / uit te loggen. De software verzamelt of verstuurt geen andere vorm van informatie naar uw computer.


Have fun ... :)
 
73,

De Beheerder van het TechnoRonde Forum.