Registration Agreement

Door het gebruik van dit forum, ga je ermee akkoord dat je geen vervalste, lasterlijke, onjuiste, beledigende, vulgaire, haatvolle, treiterende, obscene, godslasterl ijke, seksueel georiƫnteer de, bedreigende, privacysche ndende, materiaal voor volwassenen of andere wettelijk verboden materiaal of berichten plaatst. Ook ga je ermee akkoord dat je geen door auteursrech ten beschermd materiaal op dit forum zal plaatsen tenzij het onder je eigen auteursrech ten valt of je schriftelij ke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrech ten. Spam, grote aantallen berichten, reclame, kettingbrie ven, piramidever koop en petities zijn ook verboden op dit forum.

Houd er rekening mee dat het onmogelijk is voor de beheerders van dit forum om alle berichten te lezen en de inhoud ervan te valideren. Onthoud dat we niet actief de geplaatste berichten monitoren, en zodoende niet verantwoord elijk gehouden kunnen worden voor de inhoud ervan. We kunnen de juistheid, compleethei d en bruikbaarhe id van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten drukken de mening van het lid dat ze heeft geplaatst uit, en niet noodzakelij k de mening van dit forum, haar stafleden, hun vervangers, of de eigenaar van het forum. Een ieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedig d om het bericht in kwestie direct te melden aan een beheerder of moderator van dit forum. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om bezwaarlijk e berichten te verwijderen, binnen een redelijke tijdspanne, wanneer zij de verwijderin g als noodzakelij k zien. Dit is echter een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde beleid geldt voor de informatie in profielen van leden.

Als lid ben jij zelf verantwoord elijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van dit forum, de aanverwante websites, het bestuur en hun helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakt e schade. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard in deze dienst), in het geval van een formele klacht of gerechtelij ke vordering die is voortgekome n uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum.

Je hebt de mogelijkhei d om, tijdens het registratie proces, een gebruikersn aam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersa ccount die je registreert, niet zult doorgeven aan derden, met uitzonderin g van beheerders, voor je eigen bescherming en rechtsgeldi gheid. Je stemt ook in NOOIT een account van een ander te zullen gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een complex en uniek wachtwoord te gebruiken, om accountdief stal te voorkomen.

Nadat het registreren en inloggen op dit forum, zul je een meer gedetaillee rd profiel kunnen aanmaken. Het is jouw eigen verantwoord elijkheid om de informatie in dit profiel proper en juist te houden. Enige informatie die de eigenaar of stafleden van het forum als onjuist of onzedelijk beschouwt, zal worden verwijderd, met of zonder voorafgaand e kennisgevin g. Gepaste sancties kunnen volgen.

Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen, voor het geval dat je toegang tot het forum ontzegd moet worden of je internet-dienstverlener (ISP) benaderd moet worden. Dit zal enkel gebeuren in het geval van een ernstige overtreding van deze overeenkoms t.

Tevens zal de forumsoftwa re een cookie plaatsen, een tekstbestan d dat kleine hoeveelhede n informatie bevat (zoals bijvoorbeel d je gebruikersn aam en wachtwoord). Dit zal ENKEL gebruikt worden om je in- of uitgelogd te houden. De software zal geen andere informatie verzamelen of naar je computer sturen.